VOLVER A INICIO

E) Transparència en matèria d'Urbanisme i Obres Públiques

E1.- Plans d'Ordenació Urbana i Convenis Urbanístics

Té una secció visible en la Web dedicada a l'Urbanisme (clique per a accedir)

Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)

Es publiquen els mapes i plans que detallen el PGOU

Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU

Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medioambiente, així com els informes de seguiment dels mateixos

Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat estos estudis, s'indicarà expressament en la web)

E2.- Decisions sobre Requalificacions i Adjudicacions Urbanístiques

Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament

Es publica informació precisa dels Plans parcials sobre els usos i destins del sòl

Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament (per mitjà d'un enllaç directe i específic en la web)

Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (per mitjà d'un enllaç directe i específic en la web) (si no els hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web)

E3.- Anuncis i Licitacions d'Obres Públiques

Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament

Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques més importants

Es publiquen les modificacions dels projectes de les obres més importants

E4.- Informació sobre Concurrents, Ofertes i Resolucions

Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques

Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres d'urbanització més importants

E5.- Seguiment i Control de l'Execució d'Obres

S'aporta informació precisa sobre cada una de les obres més importants d'infraestructura que està en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contratista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució)

S'aporta informació precisa sobre cada una de les obres més importants d'infraestructura que està en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contratista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució)

Es publica la data concreta prevista per a la finalització de les obres municipals més importants (més de 500.000 euros) , o bé la data concreta d'inici i el termini d'execució de les dites obres

Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, y/o els aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)

E6.- Indicadors sobre Urbanisme i Obres Públiques

Inversió en infraestructures per habitant (Gastos de l'exercici (executats) en inversió en infraestructures / NÚM. habitants)

Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanismo/Ingresos totals.