VOLVER A INICIO

A) Informació sobre la Corporació Municipal

A1.- Informació sobre els càrrecs electes i el Personal de l’Ajuntament:

S'especifiquen dades biogràfiques de l'Alcalde i dels concejales/as de l'Ajuntament

Es publica l'Agenda institucional de l'Alcalde (en un apartat específic de la web)

S'especifiquen les direccions electròniques de l'Alcalde i de cada un dels concejales/as de l'Ajuntament

Relació de Llocs de Treball (RPT) - accedisca des d'ací

Es publica la relació de Càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions

Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desplegament i execució de la mateixa (si no hi haguera hagut últimament, s'indicarà expressament en la web)

Places reservades a personal eventual

• Oferta anual d'ocupació públic

A2.- Informació sobre l’Organització de l’Ajuntament:

• Estructura organitzativa de l'Ajuntament

S'especifiquen els diferents Òrgans de Govern i les seues Funcions

· S'especifiquen les dades bàsiques d'organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos

· Està aprobada/o i es publica l'Agenda Local 21, i el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal

• Està aprobada/o i es publica l'Agenda Local 21, i el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal

• Equip de Govern - accedisca des d'ací

Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RPT) o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals

A3.- Informació sobre Normes i Institucions Municipals - Ordenances:

 Banc de terres agrícoles de Benavites

 Gestió de residus inerts de la construcció

 Ordenança municipal de circulació

 Ordenança reguladora de la venda no sedentària

 Ordenança reguladora de Policia local

 Reglament que regula la concessió de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre

 Consell Agrari municipal

 Dret d'accés a immobles a través de la vorera amb vehicles

 Neteja i tancat de solars

 Ordenança reguladora de la figura del cronista municipal

 Reglament del registre electrònic de l'Ajuntament

 Ordenança reguladora de la tinença d'animals

 Consell d'Associacions de Benavites

 Reglament regulador del Consell dels Joves

 Instal·lació i funcionament de terrasses establiments de hostaleria

 Preu públic per la prestació del servei d'Escola de Pasqua, Escola d'Estiu i Escola de Nadal

 Preu públic per l'organització de cursos, tallers, espectacles, mostres i exhibicions

 Taxa per conservació de camins i sèquies

 Taxa per prestació de servei de mercat

 Taxa per la prestació del servei d'escola infantil i menjador escolar

 Impost sobre béns immobles

 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 Taxa cementiri

 Taxa per activitat administrativa diversos procediments

 Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues

 Taxa per prestació del servei de distribució d'aigua, inclosos els drets d'enganxament de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 Taxa per la prestació del servei d'inspecció per verificar el compliment de la normativa de soroll

 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la Torre de Benavites

 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per l'entrada de vehicles a motor per les voreres

A4.- Informació sobre Normes i Institucions Municipals - Ordes prèvies als Plens, Actes i Acords Junta Govern Local:

Actes sesions plenàries 2014 - Accedisca des d'ací