VOLVER A INICIO

B) Relacions amb els Ciutadans i la Societat

B1.- Informació i Atenció al ciutadà

Es publiquen els horaris i preus dels establiments culturals i esportius municipals oberts al públic

Poden els interessats seguir on line l'estat de tramitació i les incidències del procediment administratiu que han plantejat

S'informa en la Web sobre situació i talls en el tràfic, y/o incidències en els servicis municipals

S'arreplega en la Web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) en el municipi

Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions (almenys el nombre de preguntes rebudes i de les contestades)

Es publica el catàleg general de servicis

Es contempla en la web municipal un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els Grups polítics municipals

Es contempla en la web un espai reservat per a les diferents Associacions (deportives, culturals i d'altra índole)

Hi ha fòrums de discussió en la Web municipal

B2.- Grau de Compromís amb la Ciutadania

• Es publica el catàleg general de servicis

En la Web s’informa sobre la situació i els talls en el trànsit, i/o les incidències en els serveis municipals

Existix i es publica un Reglament de Participació Ciutadana

Existixen i s'informa sobre els Consells Municipals de Participació Ciutadana

S'informa sobre la composició i el funcionament de les Juntes Municipals de Districte o dels Barris del Municipi

Hi ha canals de participació ciutadana en els temes estratègics (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme, Taules ciutadanes per a plans estratègics o de ciudad,...)

Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels Pressupostos municipals

Existix i s'informa sobre una/s Carta/s de Servicis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establits en les mateixes

Existixen i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels servicis (si no s'han realitzat enquestes, s'indicarà expressament en la web)

B3. Informació de rellevància jurídica

Normativa vigent

Avantprojectes de llei o projectes de decrets legislatius

Projectes de reglaments

Memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració de normes

Directrius, instruccions, acords, circulars i respostes a consultes