VOLVER A INICIO

F) Indicadors Nova Llei de Transparència

F1.- Planificació i Organització de l'Ajuntament
F2.- Contractes, Convenis i Subvencions

 Subvenció concedida - Beneficiari AMPA C.R.A. Vicente Ferre - any 2015

F3.- Alts Càrrecs de l'Ajuntament i Entitats Participades
F4.- Informació Econòmica i Pressupostaria

 Es publica el Balanç, Compte de resultats econòmics-patrimonials, Estat de liquidació, Memòria, Actes d'arqueig i certificacions de saldos bancaris i quadres de finançament